Data Structures & Algorithms

Kiến thức nền tảng

 • Bài toán
 • Thuật toán và cấu trúc dữ liệu
 • Độ phức tạp tính toán
 • Cấu trúc dữ liệu cơ bản
 • Đệ quy
 • Chia để trị

Sắp xếp

 • Selection Sort
 • Insertion Sort
 • Bubble Sort
 • Quick Sort
 • Heap Sort
 • Merge Sort
 • Radix Sort
 • Counting Sort
 • Shell Sort
 • Tim Sort

Tìm kiếm

 • Tìm kiếm tuần tự
 • Quay lui
 • Nhánh và cận
 • Tìm kiếm nhị phân
 • Tìm kiếm tam phân
 • Meet in the middle
 • Leo đồi

Giải thuật tham lam

 • Nguyên lý tham lam
 • Bài toán đồi tiền
 • Bài toán lập lịch
 • Nén dữ liệu và Huffman Coding

Cây

 • Cấu trúc cây
 • Cây nhị phân
 • Cây nhị phân tự cân bằng
 • Segment Tree và Binary Index Tree
 • Heavy-Light Decomposition
 • Centroid Decomposition
 • RMQ và LCA

Quy hoạch động

 • Lý thuyết quy hoạch động
 • Bài toán đổi tiền
 • Dãy con tăng dài nhất
 • Chuỗi con chung dài nhất
 • Đường đi trên ma trận
 • Bài toán cái túi
 • Dãy con có tổng chia hết cho K
 • Biến đổi xâu
 • Nhân tổ hợp ma trận
 • Parsing Context-Free Grammar
 • Quy hoạch động trạng thái
 • Quy hoạc động trên cây
 • Digit DP

Đồ thị

 • Lý thuyết đồ thị
 • Duyệt đồ thị
 • Tính liên thông của đồ thị
 • Chu trình, đường đi trên đồ thị
 • Đường đi ngắn nhất
 • Cây khung nhỏ nhất
 • Đồ thị có hướng
 • Mạng
 • Cặp ghép trên đồ thị hai phía

Xử lý chuỗi

 • Thuật toán Manacher
 • Hàm băm
 • Thuật toán Z
 • Thuật toán KMP
 • Thuật toán Bayer-Moore
 • Thuật toán Rabin-Karp
 • Trie
 • Suffix Array, Suffix Tree, Suffix Automata
 • Eartree
 • Aho-Corasick
 • Regular Expression

Số học và tổ hợp

 • Số học
 • Tổ hợp

Ma trận

 • Nhân ma trận
 • Lũy thừa ma trận
 • Phương trình và hệ
 • Fast Fourier Transform

Hình học

 • Sweep line
 • Nearest Neighbor Search

Lý thuyêt trò chơi

 • Cây quyết định
 • Minimax
 • Trò chơi Nim
 • Định lý Sprague-Grundy

Các chuyên đề đặc biệt

Các bài toán chọn lọc